Ohlédnutí za rokem 2019 s Miroslavem Chalánkem

Home / BLOG / Ohlédnutí za rokem 2019 s Miroslavem Chalánkem
Ohlédnutí za rokem 2019 s Miroslavem Chalánkem

Období po novém roce je časem, kdy se často bilancuje rok právě skončený. Požádali jsme proto předsedu zlínské ODS Miroslava Chalánka, který se po komunálních volbách v říjnu 2018 stal neuvolněným členem rady města Zlína, aby ohlédl za svým dosavadní působením v této funkci, pokusil se vyjmenovat věci, které se z hlediska volebního programu ODS daří prosazovat (ale i ty, které zatím nejdou úplně podle plánu) a dotkl se i témat, která v současnosti nejvíce rezonují veřejným míněním ve Zlíně.

1. Jaký máš pocit po více, než ročním „vládnutí“ velmi široké koalice v čele zlínské radnice?

Je to opravdu široká koalice, a to sebou nese určitá specifika i rizika. Je to kombinace lidí, kteří již ve vedení města byli a přirozeně pokračují v již zajetém způsobu konání, a nováčků, kteří zkušenosti postupně získávají – což se týká i mě – a naopak chtějí některé zaběhnuté věci změnit. Chvíli trvalo, než jsme si vzájemně vyjasnili způsob fungování a priority, na kterých chceme pracovat. Máme odlišné názory na různé problémy, ale zatím jsme vždy došli k řešení.

2. Které body volebního programu ODS Zlín se ti alespoň částečně daří plnit?

ODS ve svém volebním programu kladla důraz na investice, které měly mířit především do dopravy, rekonstrukce Velkého kina, tržiště, rozvojových ploch či bydlení pro mladé lidi. Všechny tyto priority svým hlasováním podporuji, i když některé by podle mého názoru mohly probíhat rychleji, například rekonstrukce tržiště. Jiné projekty jsou však během na delší trať, ale dobrou zprávou je, že i na jejich realizaci se pracuje.

3. Kde vidíš největší rezervy v práci rady města Zlína do konce funkčního období?

Nejde ani tak o rezervy, ale o můj vlastní, odlišný pohled na věci. Finanční plánování a způsob řízení finančních toků, jasně stanovený poměr provozu a investic, finanční rámce pro jednotlivé odbory i organizace zřizované městem, jak z pohledu provozu, tak investic. Souvisí to s plánováním a stanovením priorit na určité období, včetně aktivního využívání a získávání mimorozpočtových zdrojů, a případně i přehodnocení některých záměrů.

4. Ve kterých oblastech se ty osobně nejvíce angažuješ a s jakou mírou úspěšnosti?

Do mé kompetence spadají komise místních částí (KMČ) a sport. KMČ jsou projektem, který iniciovala a nastartovala v roce 2008 ODS se zaměřením na zlepšení kvality života a vyrovnání významných rozdílů zejména v okrajových částech Zlína. Mou prioritou je mimo jiné prosazení výstavby polyfunkčního domu v Lužkovicích a zlepšení stavu občanské vybavenosti na Letné či na Jižních Svazích. To bych považoval za velký úspěch.

5. Je míra financování investičních projektů dostatečná? A jak se díváš na stále rostoucí objem prostředků na provoz?

Poměr provozních a investičních prostředků je pro rozvoj města klíčový. Co se ušetří na provozu, o to více lze investovat. Do provozu se nyní především promítá růst mezd, vznik některých nových pracovních místa a zvýšené ceny energií. Za důležité považuji procentuální fixaci provozu k celkovým příjmům města. Další zvyšování provozních nákladů je nepřijatelné vzhledem k předpokládanému ochlazování ekonomiky.

6. Jak posuzuješ práci a postoje opozice v Zastupitelstvu města Zlína?

Vztah koalice a opozice má obsah daný. ODS si jedno funkční období sama vyzkoušela, jaké to je být opoziční stranou. Ale vztah koalice a opozice bych celkově označil za korektní, se vzájemným respektem, bez osobních výpadů a osočování.

7. Jaký je postoj zlínské ODS ve věci výstavby nové krajské nemocnice a zejména k poslednímu, překvapivému hlasování krajského zastupitelstva?

ODS ve Zlíně vždy tvrdila, že nejdůležitější je správně rozhodnout o tom, která ze dvou variant je lepší. Zaměřovali jsme se na porovnatelnou kvalitu a proces výběru, ne na výsledek. Ke správnému rozhodnutí je potřeba získat a vyhodnotit spoustu informací, rizik a návazností. To, co se zlínské ODS nelíbí a co kritizuje, není samotná volba jedné z variant, ale způsob, jak jí bylo dosaženo. O výstavbě se hlasovalo v bodě „různé“ a schválena byla rozdílem jediného hlasu. Osobně jsem přesvědčen, že způsob a okolnosti volby řešení nemají v současné politice co dělat, zvláště s ohledem na její význam i finanční náročnost překračující jedno funkční období.

8.Dočkáme se do konce volebního období posunu ve věci opravy Velkého kina, dokončení a opravy podchodu u náměstí Práce nebo rekonstrukce stávajícího zimního stadionu?

O opravě Velkého kina se stále zatím vede diskuze. Výkup prostor v podchodu – což je klíčová podmínka pro realizaci opravy – už probíhá a co se týče zimního stadionu, zde jsme už ve fázi přípravy projektové dokumentace.