Nová nemocnice, nebo rekonstrukce stávající KNTB ve Zlíně?

Home / BLOG / Nová nemocnice, nebo rekonstrukce stávající KNTB ve Zlíně?
Nová nemocnice, nebo rekonstrukce stávající KNTB ve Zlíně?

Záměr vedení Zlínského kraje zahájit výstavbu zcela nové nemocnice, která by měla nahradit stávají Krajskou nemocnici Tomáše Bati, vzbudila zvlášť v minulých týdnech živou veřejnou debatu. Hlasování v ZZK 8. dubna pro odpor většiny zastupitelů se fakticky ani neuskutečnilo. Členům ODS i nestraníkům reprezentujícím ODS jsme v souvislosti s tématem položili čtyři klíčové otázky. Odpovídali na ně:

  • MUDr. Pavel Konečný, nestraník, člen Zastupitelstva města Zlína (ZMZ), předseda Správní rady Fondu zdraví
  • Miroslav Chalánek, předseda Místního sdružení ODS Zlín a člen Rady města Zlína
  • Svatava Nováčková, členka ODS a Výboru sociálního Zlínského kraje (ZK)
  • Ing. Aleš Papadakis, člen ODS, člen Výboru finančního ZMZ
  • MUDr. Libor Man, nestraník, člen Výboru zdravotního ZK

 

Jeví se vám jako jediný správný zvolený postup vedení ZK, tedy nejprve výkup pozemků v lokalitě Malenovic pro novou stavbu KNTB a teprve poté schválení záměru nové výstavby Zastupitelstvem ZK?

MUDr. Pavel Konečný (PK) – Postup hejtmana zveřejnit záměr až po zajištění pozemků, a tak předejít možným spekulacím ze strany majitelů pozemků, lze pochopit. Ostatním krokům nerozumím. Předpokládal bych, že projekt tak velkého rozsahu bude mít zajištěnu podporu nejen Zdravotního výboru ZK, ale s předstihem i většiny krajských zastupitelů. Aktuální vývoj hrozí mimo jiné rozštěpením koalice, a konečné rozhodnutí jen minimální většinou hlasů považuji za hazard a nezodpovědnost.

Miroslav Chalánek (MCh) – Posloupnost akcí je naprosto opačná. Nejprve má být důkladná příprava a vyhodnocení a srovnání obou projektů, tj. nové výstavby a rekonstrukce, a teprve potom schválení jedné z variant a její realizace.

Svatava Nováčková (SN) – Selský rozum říká, že nejprve je třeba rozhodnout, nechat si schválit novou nemocnici „na zelené louce“ a teprve potom tu louku koupit. Nevím, na základě jakých argumentů schválili krajští zastupitelé výkup pozemků předem. Připustili si vůbec možnost neschválení investičního záměru při následném hlasování?

Ing. Aleš Papadakis (AP) – Informace mám pouze zprostředkované, ale z projektového pohledu je zvolený postup vedení ZK doslova naruby. V první řadě má být schválen projektový záměr, vytvořena studie proveditelnosti, a to včetně financování, a teprve poté má být započata realizace zahrnující výkup pozemků.

MUDr. Libor Man – Jako jediný správný zvolený postup tento jistě není.

 

Je podle vás dostatečně obhájeno a zdůvodněno financování nové výstavby KNTB?

PK – Jeví se mi celé jako poněkud velikášské. Že by si právě ZK mohl dovolit mít nejmodernější nemocnic široko daleko? Podrobný rozpočet neznám, ale obávám se zásadního prodražení projektu a obrovského zadlužení ZK na léta dopředu. Nevěřím tomu, že rekonstrukce stávající nemocnice by měla být dvakrát dražší než stavba nové.

MCh – Vzhledem k mimořádnému rozsahu akce je nezbytné od samého počátku vypořádat se objektivně se všemi připomínkami, názory i pochybnostmi. Zejména vlastní financování včetně jeho dopadů na celkové, dlouhodobé a plnohodnotné fungování ZK.

SN – Osobně jsem se zúčastnila dvou velmi vehementních zdůvodňování projektu nové výstavby. Jakýkoliv náznak nesouhlasu byl okamžitě ostře přebíjen a nebyla jsem sama, koho zapálený koordinátor, pan Šamaj, o věci vůbec nepřesvědčil.

AP – Podle mého názoru není financování nové výstavby ve výši 8 miliard korun ani zdaleka vysvětleno, jde spíše o jakýsi nástřel. Zaráží mě dvojnásobně vysoká částka na opravu stávající KNTB. Jako riziko vidím nesmírné zadlužení ZK na mnoho let dopředu.

LM – Záměry a porovnání obou možností dostatečně zdůvodněny nejsou.

 

Je se stejnou mírou nasazení, jako nová výstavba, připravena i verze rekonstrukce stávající KNTB a je nutné ji pro konečné rozhodnutí požadovat?

PK – Rekonstrukce stávající KNTB je mediálně i jinak znehodnocována, a ti, kdo o ní věcně diskutují a uvažují jako o jedné z alternativ, jsou považování za zpátečníky bránící pokroku, což ve mně vyvolává nedůvěru. Detailní a nezávislý posudek obou možností by měl být samozřejmostí!

MCh – Pro správné rozhodnutí je nezbytné přistupovat k oběma variantám jako k rovnocenným. Tento postup podpořilo i Zastupitelstvo Zlínského kraje.

SN – Projekt rekonstrukce stávající KNTB byl připraven už v roce 2008, ovšem nebyl realizován. Stavební povolení nedávno propadlo. Z toho je zřejmé, že není nejmenší vůle oba záměry se stejnou mírou objektivity a nasazení krajským zastupitelům předložit k posouzení a nechat na nich, aby vybrali jednu variantu. Zastupitelům i veřejnosti je předkládána pouze jediná varianta – Malenovice, nebo nic!

AP – Zastánci nové nemocnice se zaměřují jen na to, proč stávající KNTB nezachránit Jediný argument, který stále opakují, jsou vyšší náklady a komplikace. Zde platí citát: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.

LM – Se stejnou mírou pozornosti oba projekty předkládány nejsou. Dochází jednoznačně k preferenci jediného řešení – nové výstavby.

 

Mělo by se k otázce nové výstavby, či rekonstrukce jasně vyjádřit Zastupitelstvo města Zlína?

PK – Zastupitelé, jako partneři ZK, by měli dostat všechny kvalifikované podklady, na základě kterých by mohli zaujmout jasný postoj.

MCh – ZMZ by mělo jasně definovat své připomínky i podmínky pro obě varianty.

SN – Překvapilo mě, že zlínští zastupitelé neměli potřebu se s tak významným projektem ještě před jeho projednáváním v ZZK blíže seznámit. Vždyť právě v krajském městě budou jeho občané pociťovat možné dopady na různé oblasti života.

AP – Stavba nové nemocnice, včetně dopravní obslužnosti a dalších aspektů, se bude týkat všech obyvatel města Zlína a především obyvatel Malenovic. Je jednoznačně potřeba, aby se k celé záležitosti vyjádřilo ZMZ a vydalo jasné stanovisko.

LM – Považuji vydání jasného stanoviska ZMZ za velmi vhodný postup ve věci.